Appraisal

บริการประเมินสินทรัพย์ทุกประเภท

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
  • การบริหารจัดการองค์กร
  • การปรับโครงสร้างทางการเงิน
  • การจำนอง
  • การซื้อขาย
  • การบันทึกบัญชีหรืองบทางการเงิน
  • การลงทุน การร่วมทุนและการควบรวมกิจการ
  • การชำระบัญชีและการพิทักษ์ทรัพย์
Visitors: 7,641